Nieuwe naam BTIC

04.07.2022 Nicolien van Loon

Nieuwe naam BTIC

Per 1 juli 2022 is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) omgedoopt tot TKI Bouw en Techniek, zo valt  te lezen op hun website. Hiermee is binnen het Thema Energie & Duurzaamheid een serieuze plek verkregen in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) heeft de organisatie meer slagkracht voor het aanjagen van innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector. De organisatie richt zich daarbij specifiek op circulair bouwen, levensduurverlenging, klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. Samen met TKI Urban Energy gaat TKI Bouw en Techniek, in elkaar aanvullende werkgebieden, een snelle transitie naar een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving mogelijk maken.

De nieuwe naam is gelanceerd tijdens de live streaming talkshow BTIC Talks. Voorzitter van het dagelijks bestuur van TKI Bouw en Techniek, Doekle Terpstra: “Ik ben er trots op dat innovatie en opschaling in de gebouwde omgeving structureel geborgd wordt. Het innovatie-ecosysteem dat het BTIC heeft opgezet voor de ontwerp-, bouw- en technieksector kunnen we nog beter vormgeven omdat we als TKI over een eigen gereedschapskist beschikken.” Door de verankering in het topsectoren- en innovatiebeleid heeft TKI Bouw en Techniek een directe koppeling met het beleid van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken.
Het doel van TKI Bouw en Techniek is om in 2050 te komen tot een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Hierbij staat opgavegericht innoveren centraal met aandacht voor de praktijk, scholing en een cultuuromslag. 

TKI Bouw en Techniek richt zich op drie Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s:

1. Circulaire bouw en infrastructuur

 • Innovatie in nieuwe ontwerpstrategieën en -processen voor circulair onderhoud
 • Reparatie
 • Volhoudbaarheid
 • Modulariteit
 • Aanpasbaarheid
 • Demonteerbaarheid op verschillende schaalniveaus; van product-, component-, en gebouwniveau tot stedenbouw.
 • Speciale aandacht gaat uit naar de kansen die digitalisering en industrialisatie bieden.

2. Levensduurverlenging Gebouwde Omgeving

 • Door de ontwikkeling van geautomatiseerde data- en inspectietechnieken
 • Datagedreven reststerkte- en voorspellingsmodellen
 • Digital twins
 • De toepassing van nieuwe, circulaire materialen en reparatietechnieken 

3. Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen

 • Gebiedsgerichte, klimaatrobuuste en natuurinclusieve ontwerpmethodieken
 • (lokale) oplossingen tegen wateroverlast en hittestress
 • Emissiereducerende bouw- en onderhoudsmethodes
 • Nieuwe vormen van ketensamenwerking

Deze programma’s worden opgezet en uitgevoerd vanuit de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers. Uiteraard wordt alle opgedane kennis gedeeld. TKI Bouw en Techniek werkt daarbij nauw samen met TKI Urban Energy, dat zich vooral richt op verduurzaming van bestaande bouw en zonne-energie, en met andere TKI’s op het gebied van cross-over thema’s zoals digitalisering, industrialisering en human capital.

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum is in 2019 ontstaan vanuit De Bouwagenda ontstaan als publiek-private samenwerking tussen drie overheden, drie brancheverenigingen en drie kennisinstellingen. Het gestelde doel was om innovatie in de sector te versnellen. De afgelopen jaren hebben getoond dat de werkwijze van open innovatie binnen consortia van het BTIC effectief te zijn. Tezamen met de markt, kennisinstellingen en de overheid wordt programmatisch gewerkt aan de benodigde innovaties waarmee we de grote maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Een aanpak die nu wordt nu voortgezet in de TKI Bouw en Techniek.